Sr No

Name

1

Mrs. Anagha R. Samant

2

Miss. Jyoti Palve

3

Miss. Bhumika P. More

4

Miss. Priyanka A. Tetgure

5

Miss. Vishakha V. Kadam

6

Miss. Harshala B. Rasal

7

Miss. Sonal S. Shinde

8

Miss. Meena K. Bade

9

Mrs. Sangeeta S. Gije

10

Miss. Pallavi Gharat

11

Miss. Mohini V. Mhatre